دربهای اتوماتیک لولایی به دلیل اینکه به راحتی باز و بسته می شوند و مشکلی برای باز کردن درب برای افراد ناتوان به وجود نمی آورند زیاد استفاده شده و برای این گروه از افراد بسیار مناسب هستند .

البته یکی از موارد استفاده از دربهای اتوماتیک لولایی برای منازل می باشد و ممکن در مکان های دیگر نیز استفاده شود؛ به عنوان مثال می توان در مدرسه ها، فروشگاهها و مراکز پررفت وآمد مانند بیمارستان ها، ایستگاه های قطار و… استفاده کرد.

سیستم در اتوماتیک لولایی در دو نوع به بازار عرضه می شود، سیستم های درب اتوماتیک لولایی تک لنگه و دولنگه دو نوع موجود در بازار است.