چوب نیاز اولیه برای تولید درب چوبی است و چوبی که برای درب استفاده می شود باید از نوع درجه یک بوده و مهمتر از همه باید خشک باشد. چوب های روسی در هنگام خرید معمولا دارای رظوبت بالائی می باشند. بدین جهت چوب را پس از خریداری به مت ۳ الی ۴ ماه در هوای آزاد قرار داده تا رطوبت آن بصورت کامل بیرون رود. بعد چوب ها را بیرون آورده و در مجاورت هوای آزاد قرار می دهیم تا فعل و انفعالات و واکنشهای خود را انجام دهد.