پارتیشن دوجداره

پارتیشن دو جداره برای جلو گیری از مزاحمت های شنیداری و دیداری استفاده می شود . به منظور ایستایی ، زیبایی و عایق صوتی و آکوستیک بودن این نوع پارتیشن ، عمدتا در پاریشن دو جداره استفاده از شیشه های دو جداره مات به جای پنل UPVC توصیه می شود.
MDF مورد استفاده در پارتیشن دو جداره از نوع ۱۶ میلیمتری بوده و تمام لبه های MDF با نوار  PVC عایق شده است . ضخامت پارتیشن دو جداره حدود ۱۲ سانتی متر می باشد . پارتیشن دو جداره به صورت کوتاه ، نیمه بلند ، بلند و همچنین تا ارتفاع سقف قابل پیاده سازی می باشد.

پارتیشن تک جداره

پارتیشن تک جداره از فریم و جداره های MDF و شیشه تشکیل شده است که ابعاد جداره ها می تواند با توجه به سلیقه مشتریان به صورت ارتفاع کوتاه ، نیمه بلند ، بلند و تا ارتفاع سقف متقیر باشد. MDF مورد استفاده در این پارتیشن ها به صورت ۱۶ میلیمتری می باشد.