فضای اداری

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

فضای آموزشی و فرهنگی

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

سالن آمفی تئاتر و کنفرانس

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

پارتیشن بندی

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

کمد وفایل

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

میز و صندلی اداری

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶